úvodní » KATALOG » Zvolená rekvalifikace » Zvolená rekvalifikace


Zvolená rekvalifikace

Rekvalifikace   umožňuje   fyzickým   osobám   získat   kvalifikaci   pro  nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo  prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího  udržování nebo obnovování.  Za rekvalifikaci  se  považuj e i získání  kvalifikace  pro  pracovní  uplatnění  fyzické  osoby, která   dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní  kvalifikace,  zdravotního  stavu,  schopností a  zkušeností  fyzické osoby, která  má  být  rekvalifikována  formou  získání  nových  teoretických  a  praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci") zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

- druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat

- rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

 

Přednášející

Odborníci, trenéři, kozultanti, specialisté, zkušební komisaři.

Manažer akce

Mgr. Jitka Treglerová

tel.: 377 963 501, 734 481 292

e-mail:treglerova@dtplzen.cz

Určeno

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

- být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání

- mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje

- být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese

- rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa

- rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (k dispozici na ÚP nebo na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba podat alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce potvrzením od příslušného rekvalifikačního zařízení (na ÚP nebo na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč.

„Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce.

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit.

Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Zájemci o zvolenou rekvalifikaci nenáleží podpora v rekvalifikaci. Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.

Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (na ÚP nebo na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.

 

Osnova

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí: 

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat

b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést

 Náklady na zvolenou rekvalifikaci mohou dosáhnout až 50 000,- Kč v průběhu 3 let !!! 

NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

Dům techniky Plzeň spol. s r.o. nabízí následující kurzy, které lze absolvovat v rámci zvolené rekvalifikace:

 

 

Název rekvalifikačního kurzu

 

  Počet hodin

 

1.

Obsluha elektrovozíku a motovozíku 

60 a 80

2.

Obsluha elektrovozíku a motovozíku  do 5 tun

55 a 60

3.

Obsluha elektrovozíku a motovozíku  nad 5 tun

15

4.

Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP

130

5.

Technik BOZP

150

6.

Manažer BOZP

150

7.

Osoba odborně způsobilá na úseku PO

130

8.

Oceňování nemovitostí

224

9.

Obsluha osobního počítače

80

10.

Základy obsluhy osobního počítače

40

11.

Manažer životního prostředí

120

12.

Základy podnikání

150

13.

Personalista

150

14.

Manipulační práce se zbožím ve skladu

100

15.

Účetnictví a daňová evidence s využitím výp. techniky

260

16.

Účetnictví a daňová evidence s využitím výp. techniky

170

17.

Mzdové účetnictví s využitím výp. techniky

120

18.

Dispečer logistiky

120

19.

Obsluha NC strojů

200

20.

Kontrolor kvality

100

Organizační pokyny

Termín konání: průběžně po celý rok

Doba konání rekvalifikačních kurzů: podle vybrané rekvalifikace z naší nabídky rekvalifikačních kurzů

Termín

Rozsah akce: Podle vybrané rekvalifikace
Typ akce Rekvalifikace
Číslo akce: 10 99
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jitka Treglerová
Cena: Podle vybrané rekvalifikace Kč
Poznámka k ceně: Cena je bez DPH (rekvalifikační kurz)

Závazná přihláška

Zvolená rekvalifikace

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: Podle vybrané rekvalifikace Kč

Poznámka k ceně: Cena je bez DPH (rekvalifikační kurz)

Celkovou částku Podle vybrané rekvalifikace Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 99

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od:

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Zvolená rekvalifikace