úvodní » KATALOG » Účetnictví » Daňový a účetní speciál 2018


Daňový a účetní speciál 2018

Kurz připraví účastníky na problémové okruhy roční účetní závěrky a daňové přiznání za rok 2017, novelizovaná znění zákonů ekonomické sféry, chystaná pro rok 2018.

Přednášející

Odborníci a specialisté na účetní a daňovou problematiku z praxe.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Účetní, manažery firem, vedoucí pracovníky a další odborníky zabývající se touto problematikou.

 

Osnova

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ OD 1.1.2016 – 221/2015 Sb. včetně novelizované vyhlášky 500/2000 Sb. a českých účetních standardů

 • nové kategorizace účetních jednotek s dopadem do povinných účetních výkazů (mikro, malé, střední, velké) a přílohy k účetní závěrce dle jednotlivých kategorií ÚJ

 • dopady kategorizace do konsolidovaných účetních jednotek,

 • subjekty veřejného zájmu,

 • vymezení ÚJ, které mohou vést jednoduché účetnictví – znovuobnovení + nová vyhláška pro jednoduché účetnictví,

 • vymezení povinnosti vést podvojné účetnictví pro další ÚJ ( bytová a sociální družstva, SVJ ) včetně sankcí za porušení,

 • nová povinnost zveřejňování účetní závěrky pro NNO

 • změny účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností od 1.1.2017 včetně příkladů účtování

 • zřizovací výdaje od 1.1.2017, jak účtovat

 • nová struktura výkazů od 1.1.2017, zásadní změny u výkazu zisku a ztráty, nové přílohy podle kategorií ÚJ podrobně dle prováděcí vyhlášky

 • Změny v prováděcích vyhláškách – 500/2000 Sb. – novela 250/2015 Sb. a Českých účetních standardech

 • Novela zákona o účetnictví účinná od 1.1.2017  

 Účetní závěrka za rok 2017

 • průběh účetní závěrky

 • příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou

 • význam vnitropodnikových směrnic v rámci účetní závěrky

 • povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech

 • závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, účetní versus daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů od 1.1.2016, účtování o zásobách a jejich oceňování, kurzové rozdíly, účtování o reálné hodnotě , účtování o odložené a splatné daní atd.

 • účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek

 • schvalování, zveřejňování a další povinnosti spojené s účetní závěrkou

 Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2017 – 2018

 • Změny v osvobození u fyzických a právnických osob

 • Bezúročné a úročené půjčky

 • Opravné položky k pohledávkám

 • Odměny statutárních orgánů, bezúplatný výkon činnosti

 • Nové daňové rezervy

 • Hmotný majetek – změny a výklady

Daň z přidané hodnoty aktuálně včetně výhledu na rok 2017

 • praktické zkušenosti s kontrolním hlášením

 • reverse charge v roce 2017

 • osvobozená plnění, pozemky, stavby

 • institut nespolehlivého plátce, ručení za daň

 • opravné doklady

 • náležitosti daňových dokladů

 • sazby daně

 • dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU

 • změny vyplývající z celního zákona

 

 

 

 

 

Organizační pokyny

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín konání: 14.-16.3.2018

Termín

8:00 hod. 14.03.2018
Rozsah akce: 3 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 122
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Bohuslav Šimek, ekonom
Cena: 6 600,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Daňový a účetní speciál 2018

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 6 600,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 6 600,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 122

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 14.03.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Účetnictví