úvodní » KATALOG » Stavebnictví » Velká novela stavebního zákona


Velká novela stavebního zákona

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-215/2014. Obnovena 12.6.2017. pod č.j.MV-71348/4/OBVV-2017.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-482/2014. Obnovena 12.6.2017. pod č.j.MV-71348/4/OBVV-2017.

Přednášející

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, pořizovatelům, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a výstavba nějakým způsobem dotýká.

Osnova

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících zákonů byla definitivně přijata, ve Sbírce zákonů byla publikována pod číslem 225/2017 Sb. Společné povolení zahrnující nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a proces EIA, ale i řadu dalších dosavadních samostatných povolení, které orgány budou smět společné povolení vydávat a jak bude zajištěna koordinace využití území, které dosavadní postupy budou zachovány, výrazné zkrácení procesu změn územně plánovací dokumentace, nepoužití částí územně plánovacích dokumentací při rozhodování, v kterých případech se nebude přihlížet k stanoviskům a závazným stanoviskům dotčených orgánů, námitkám a připomínkám, další urychlení povolování projektů společného zájmu EU, nový vztah k soudním přezkumům i přezkumům podle správního řádu a spoustu dalších změn zákonů vám podrobně vysvětlí jejich spoluautorka, lze proto očekávat nejaktuálnější informace.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona a vybraných částí změn souvisejících zákonů, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí semináře bude i blok odpovědí na dotazy účastníků.

Jedná se o seminář, na němž se bude podílet spoluautorka obou částí novely stavebního zákona - územního plánování i stavebního řádu.

Program semináře:

Na úseku územního plánování novela řeší zejména:

 • náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD,
 • závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území,
 • upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,
 • rozšíření úkolů územního plánování,
 • změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií,
 • změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,
 • zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení,
 • změny v obsahu územního plánu a případy jeho nepoužití a nepoužití ZÚR pro rozhodování,
 • povinnosti zveřejňování na webu,
 • změny v přezkumech opatření obecné povahy podle soudního řádu správního a podle správního řádu,
 • změny v souvisejících zákonech, zejména zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury.

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu novela řeší zejména:

 • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,
 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,
 • námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,
 • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,
 • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
 • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,
 • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • společné řízení,
 • společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,
 • změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
 • změny v kolaudaci staveb,
 • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona.

Organizační pokyny

Termín konání: 27.2.2018

Doba konání: 09.00-14.00 hod. (registrace účastníků od 08.30 hod.)

Místo konání: SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, pavilon 8 - přednáškový sál, 301 00 Plzeň

V ceně je malé občerstvení. Daňový doklad a osvědčení o absolvování budou vydány při presenci.  Cestovné  a   stravné  nejsou  součástí  účastnického  poplatku.  Vaši   přihlášku   vedeme   jako   závaznou - při neúčasti přihlášené osoby nebo náhradníka na semináři nemůžeme bohužel účastnický poplatek vrátit.             

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

 

 

Termín

9:00 hod. 27.02.2018
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře, Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 20 161
Místo konání: SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, pavilon 8, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu
Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Velká novela stavebního zákona

Místo konání: SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, pavilon 8, 301 00 Plzeň

Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 200,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 20 161

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 9:00 hod. 27.02.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Stavebnictví