úvodní » KATALOG » Stavebnictví » Stavební zákon - na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona


Stavební zákon - na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-215/2014.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-482/2014.

Původní termín 16.2.2017 změněn na 28.3.2017 z důvodu projednávání stavebního zákona ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. 

 

Přednášející

Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu při MMR ČR. Spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Seminář bude zaměřen i na změny stavebního zákona v souvislosti se zákonem, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony. Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře)  informace k  významné novele stavebního zákona.

 

Osnova

Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře) i informace o v současné době projednávané významné novele stavebního zákona.

Odborný program semináře:

 • Informace o projednávané velké novele stavebního zákona v rozsahu:
  • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
  • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
  • společné řízení
  • koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • změny v kolaudaci staveb
 • Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
  • druhy územních rozhodnutí
  • územní řízení
  • zjednodušené územní řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • společné územní a stavební řízení
  • územní souhlas
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
  • výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • Náležitosti dokumentací k žádosti o územní rozhodnutí
 • Obecné požadavky na stavby; povolování výjimek
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

 

 

 

Organizační pokyny

Termín konání: 28.3.2017

Doba konání: 09.00-14.00 hod. (registrace účastníků od 08.30 hod.)

Původní termín 16.2.2017 změněn na 28.3.2017 z důvodu projednávání stavebního zákona ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. 

V ceně je malé občerstvení. Daňový doklad a osvědčení o absolvování budou vydány při presenci.  Cestovné  a   stravné  nejsou  součástí  účastnického  poplatku.  Vaši   přihlášku   vedeme   jako   závaznou - při neúčasti přihlášené osoby nebo náhradníka na semináři nemůžeme bohužel účastnický poplatek vrátit.             

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

 

 

 

Termín

9:00 hod. 28.03.2017
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře, Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 20 161
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, zas. místnost III. patro
Odborný garant: Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu
Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Stavební zákon - na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, zas. místnost III. patro

Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 200,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 20 161

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 9:00 hod. 28.03.2017

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Stavebnictví