úvodní » KATALOG » Řidiči motorových vozíků » Obsluha elektrovozíku a motovozíku - Karlovy Vary (rekvalifikační - 55 hodin)


Obsluha elektrovozíku a motovozíku - Karlovy Vary (rekvalifikační - 55 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-5018/2016-1/132.

Kurz probíhá dle ČSN 268805 ve znění pozdějších předpisů.

Kurz slouží k získání Průkazu řidiče motorového vozíku tj. k získání práv a povinností obsluhy motorového vozíku. Cílem je získat oprávnění  k řízení a obsluze motorových vozíků. Zvládnout a osvojit si základy techniky provozu, bezpečnostních předpisů a manipulaci s materiálem. Řidičský průkaz platí v celé Evropské unii.

Absolventi kurzu obdrží jako bonus oprávnění k obsluze vozíků ručně vedených, rovněž platné v EU.                             

Zvolené rekvalifikace hradí v plné výši Úřad práce !!! 

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) mohou tento kurz absolvovat jako ZVOLENOU REKVALIFIKACI                                     

Informace u manažera akce.

Přednášející

Specialisté a odborníci na logistiku, bezpečnost práce, manipulaci s materiálem a zkušební komisaři obsluh motorových manipulačních vozíků.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

tel.:377 225 158, 603 525 881

e-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Pro zájemce, kteří chtějí získat Průkaz řidiče motorového vozíku se požaduje  základní vzdělání, praktická zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost a řidičský průkaz kat. B,C,D nebo T.

Zájemci bez ŘP absolvují 60 hod. (delší praktické jízdy).

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1. Základní předpisy v oboru

1.2. Provoz všeobecně: výklad návodů k obsluze (zejména rizik - zbytková rizika), provozních pokynů (provozní řády pracovišť, rozbory rizik), pověření k obsluze (odborná a zdravotní způsobilost, pověření provozovatelem), jízda (rozjíždění, zastavování, jízda zatáčkami),jízda svahem (stoupání a klesání), pojezd (řízení) všeobecně, rychlost jízdy, parkování, stání a odstavování (opuštění) vozíku, nakládka a vykládka vozidel, vagónů apod., včetně najetí a vyjetí do a z vozidel (rampy, překladové můstky a mostové lávky), použití vozíků ve výtazích nebo zdvižích, přeprava nebezpečných nákladů (látek), použití vozíků k vlečení.

1.3. Stabilita (podélná a příčná): těžiště vozíku a břemene, transportní poloha, vliv povahy břemene, vliv přídavných zařízení (pracovních doplňků), rozjíždění, brzdění, jízda v zatáčkách, vliv kvality vozovky a povrchu odstavných a skladovacích ploch, kvality pneumatik a pryžových obručí, konstrukce náprav a aktivní stability, otáčení a jízda na skloněné ploše (provoz na svazích), jak se chová obsluha v případě převrácení vysokozdvižného vozíku - použití zádržných a ochranných systémů a pomůcek. 

1.4. Manipulace s břemeny: hmotnost a umístění břemene (diagram, tabulka nosnosti), volba vhodných nabíracích prostředků, nabírání a uložení břemene, zacházení s břemeny neuloženými na paletách, manipulační jednotky, vytváření stohů a odebírání z nich, nosnost regálů, zakládání a odebírání. 

1.5. Zvláštní podmínky provozu:použití pracovních plošin,přeprava zavěšených břemen,provoz na veřejně přístupných komunikacích,nasazení dvou vozíků současně,posun železničních vagónů,použití ve studeném a horkém prostředí  (mrazírny, hutní provozy, vč. tekuté kovy),provoz v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu,spolujízda.

1.6. Riziková (nebezpečná) jednání a manipulace.

1.7. Pravidelná kontrola: denní vizuální a funkční kontrola před vyjetím, periodická kontrola (technická kontrola), protokol o technické kontrole, význam kontrolní známky (štítku). 

1.8. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (silničního provozu).Výklad pojmů, základní povinnosti účastníka silničního provozu, základní povinnosti řidiče. Jízda: směr jízdy, objíždění, předjíždění, rychlost jízdy, vzdálenost mezi vozidly, vyhýbání, odbočování, jízda křižovatkou, vjíždění na silnici, otáčení a couvání, zastavení a stání, železniční přejezdy, znamení o změně směru jízdy, výstražná znamení, osvětlení vozidel, vlečení motorových vozidel, omezení jízdy některých druhů vozidel, čerpání pohonných hmot, překážka silničního provozu, dopravní nehody (definice dopravní nehody, opatření při dopravní  nehodě, zajištění místa nehody). Řízení provozu: dopravní značky a dopravní zařízení a označení vnitrozávodových cest, řízení provozu světelnými signály, řízení provozu pokyny policisty, oprávnění k zastavování vozidel. 

1.9. Bezpečnost práce.Bezpečnost práce  při provozu MV- všeobecně a  vyjmenování rizik spojených s provozem MV a jejich rozbor. 

1.10. Nauka o konstrukci.Konstrukce a funkce vozíků, přídavných zařízení: konstrukce vidlicových zdvižných vozíků a jiných motorových vozíků, řízení zdvižných a ostatních vozíků, druhy přenosu síly a výkonu, funkce jednotlivých přídavných zařízení, ochranné prostředky a zařízení.

1.11. Druhy pohonu: pohon akumulátorový (elektrické vozíky): trakční akumulátory, základní pravidla pro nabíjení, vybíjení, výměnu a údržbu trakčních akumulátorů - pokyny výrobce, pohon spalovacím motorem (motovozíky) včetně alternativního pohonu (LPG): pokyny výrobce pro obsluhu a údržbu motoru a zařízení pro přenos kroutícího momentu, manipulace a skladování paliva a základní pravidla pro doplňování pohonných hmot, zásady při použití LPG. Důvody neprovozuschopnosti. 

1.12. Nehody Mimořádné události: úrazy, nehody, vybrané úrazy (příklady), rozbor příčin, prioritní úkony.                                                  

2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Provoz - Instruktáž na konkrétním vozíku: zacházení s ovládacími pákami a ovládacími prvky, upozornění na nebezpečná místa na vozíku, místa přiskřípnutí u zdvihací desky, u zdvihacího sloupu a u válce zdvihu, prakticky diagram nosnosti, těžiště břemen, rozdělení hmotnosti a přípustná zatížení; nakládání, vykládání a odkládání různých břemen, bezpečné vzdálenosti

2.2. Praktické jízdy

2.3. Manipulace s břemeny

2.4. Denní kontrola a údržba

3. ZKOUŠKY 

Organizační pokyny

Termín konání: 11.2.-20.2.2019 (vč. zkoušky)

Doba konání: 08.00-15.00 hod.

Teoretická část: Rubikon, Dr. D. Bechera 24, Karlovy Vary

Praktická část: Makro, Obchodní 33, Karlovy Vary

Termín

8:00 hod. 11.02.2019
Rozsah akce: 55 hodin
Typ akce Rekvalifikace
Číslo akce: 10 34
Místo konání: Rubikon, Dr. D. Bechera 24, Karlovy Vary
Odborný garant: Ing. J. Vavřička - zkušební komisař
Cena: 6 000,- Kč
Poznámka k ceně: Rekvalifikační kurz, cena je bez DPH

Závazná přihláška

Obsluha elektrovozíku a motovozíku - Karlovy Vary (rekvalifikační - 55 hodin)

Místo konání: Rubikon, Dr. D. Bechera 24, Karlovy Vary

Cena: 6 000,- Kč

Poznámka k ceně: Rekvalifikační kurz, cena je bez DPH

Celkovou částku 6 000,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 34

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 11.02.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Řidiči motorových vozíků