úvodní » KATALOG » Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců » Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky věcí zahájilo od 1. listopadu 2017  opět přijímání žádostí v rámci projektu:                       

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)", který navazuje na úspěšné projekty „Vzdělávejte se pro růst" a "Podpora odborného vzděláváníní zaměstnanců I".

Určeno pro: zaměstnavatele, jejich současné i potencionálně nové zaměstnance, OSVČ

Cílem projektu je: zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců

Podporované aktivity: odborné vzdělávání akreditované i neakreditované

Formy podpory: zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a jejich mezd po dobu školení

Žadatel (zaměstnavatel) může čerpat maximální částku až do výše 500 000,- Kč/měsíc.

Přednášející

Odborníci z praxe, osvědčení lektoři na danou problematiku, podnikatelé.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.: 377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+

 

 

Osnova

Vzdělávací aktivity (kurzy, školení, rekvalifikace) nabízíme jak v oblasti obecného vzdělávání  (to zahrnuje výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů, např. jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. BOZP, jakost, životní prostředí, účetnictví atd.), tak v oblasti specifického vzdělávání (to zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů, např. školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik). 

Vzdělávací aktivity budou v souladu s podmínkami stanovenými v projektech přizpůsobeny potřebám a požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů, tzv. „Vzdělávání na klíč“.

Výše popsané oblasti vzdělávacích aktivit jsou uvedeny jako základní příklady. Po ukončení jednotlivýchvzdělávacích aktivit bude účastníkům předáno osvědčení o jeho absolvování, v případě aktivit akreditovaných osvědčení s celostátní platností, příp. osvědčení vydávané dle zvláštních předpisů.  

Zaměření vzdělávacích aktivit a tréninků nabízíme např. v těchto oblastech: 

 • Efektivní asistentka/sekretářka

 • Ekonomika (Ekonomické a účetní minimum, Ekonomika a finance, Finanční matematika pro manažery, Manažer a účetnictví, Manažer ekonom, Základy firemní ekonomiky pro neekonomy)

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Manažer BOZP dle 18001:1999 + Zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik v BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. …)

 • Integrovaný systém řízení (ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, ISO 18001:1999)

 • Jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština)

 • Kvalita (Manažer kvality v kontextu ISO 9001:2015, Interní auditoři kvality, Systém managementu kvality dle ISO/TS 16949, Analýza FMEA , FTA, Kaizen, Hodnotová analýza …)

 • Logistika (Podniková logistika, Logistika skladů, Firemní Logistik …)

 • Manažerské dovednosti (Rozvoj týmu a využívání jeho potenciálu, Nejčastější chyby ve vedení lidí, Trénink suverenity a techniky vedení lidí, Vedení pracovního týmu …)

 • Marketing (Základy marketingu, Marketing v praxi, Efektivní reklama a marketingová komunikace, Marketing firmy, Průmyslový marketing)

 • Nákup (Nákupní jednání, Nákupčí profesionál, Obchodní vyjednávání)

 • Obchodní dovednosti – Rozvoj osobnosti (Přesvědčivá prezentace, Suverénní vystupování před publikem, Řečnické triky, Efektivní komunikace …)

 • Obsluha manipulačních (vysokozdvižných) vozíků (pro řidiče motorového vozíku s i bez ŘP)

 • Oceňování nemovitostí

 • Odborná způsobilost elektrotechniků  dle vyhl. č.50/1978 Sb., vč. přezkoušení

 • Personalistika (Personální manažer, Motivace pracovníků, Plánování a hodnocení výcviku …)

 • Požární ochrana (Osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Požární technik)

 • Pracovník v sociálních službách

 • Právní předpisy (Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, Daňové předpisy, Zákon o odpadech a obalech, Povinnosti v ochraně ovzduší …)

 • Produktivita práce (Štíhlá výroba)

 • Projektové řízení (Řízení rizik v projektu, Klíče projektového řízení, Jak úspěšně řídit projektový tým, Řízení projektu v průmyslu …)

 • Realizace staveb (Investiční výstavby a právní předpisy, Nový občanský zákoník a realizace staveb)

 • Správa nemovitostí (Ekonomické aspekty správy budov, Nauka o budovách, Plán obnovy a údržby objektů, Služby při správě a provozu budov)

 • Stavebnictví (Sanace, Svislé a vodorovné konstrukce, Základy, Zemní práce, Trubní vedení, Bourací práce, Omítkové směsi, Sádrokartony, Izolace zateplovací systém, Stavební chemie, Lešení, Motorové pily, Stavební zákon, Základy rozpočtování) 

 • Školení obsluh kotlů středotlak 1.-4. třídy, topičů nízkotlak - plyn a TNS

 • Technická dokumentace (čtení a kreslení technických výkresů českých i zahraničních)

 • Účetnictví (s využitím PC)

 • Výpočetní technika (Základní obsluha PC, MS Windows 7 a 8, MS Word, MS Excel - základy, pokročilí makra, MS Acces, PowerPoint  (vše verze 2003 až 2010), AutoCAD pro začátečníky, tvorba www stránek, Adobe Acrobat, MS Project, pokročilý internet, výuka specifického SW …)

 • Vzdělávání pro výrobní firmy (Čtení výkresové dokumentace, Obsluha CNC, Moderní technologie o obrábění, Seminář o materiálu, Tepelné zpracování materiálu …)

 • Základy podnikání

 • Životní prostředí (Manažer EMS v souladu s 14001:2005 a EMAS, Zdokonalování interních auditorů EMS, Podnikový ekolog …)

 • a mnoho dalších vzdělávacích aktivit tzv:“Na klíč

    

  Veškerá nabídka vzdělávacích akcí na našich webových stránkách:

  www.dtplzen.cz

Organizační pokyny

Dům techniky Plzeň spol. s r.o. jakožto vzdělávací a rekvalifikační zařízení si Vám dovoluje v souvislosti s výše uvedenými možnostmi nabídnout následující služby:

Kompletní realizaci vzdělávacích aktivit akreditovaných či neakreditovanách (programů, kurzů, školení, rekvalifikací, vč. požadovaných zkoušek) pro zaměstnance, odpovídající podmínkám projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ a požadavkům zaměstnavatele:

 • Vytvoření vzdělávacích programů na míru
 • Zabezpečení vzdělávacích aktivit dle požadavku zaměstnavatele včetně zajištění odborných lektorů, techniky, výukových prostor a organizačního zajištění
 • Vedení prezenčních listin jednotlivých vzdělávacích aktivit,
 • Vedení administrace projektu dle podmínek projektu
 • Vypracování a předání osvědčení či certifikátů o absolvování vzdělávacích aktivit, závěrečné vyhodnocení

Místo konání: v Domě techniky spol. s r.o., nebo u zákazníka

Kontaktní spojení a informace:

Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

● Ing. Jiří Vavřička, tel.:377225158, 603525881, e-mail:vavricka@dtplzen.cz

● Mgr. Jana Havlíčková, tel.: 377224816, 739250489, e-mail:havlickova@dtplzen.cz

● Eva Šilhanová, tel.: 377963501, 734481292, e-mail:silhanova@dtplzen.cz

Termín

0:00 hod. 15.03.2019
Rozsah akce: Podle vybraných vzdělávacích aktivit - individuální domluva
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 00
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň nebo u zákazníka
Odborný garant: Ing. Jiří Vavřička, jednatel Domu techniky
Cena: Podle rozsahu vzdělávacích aktivit Kč

Závazná přihláška

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň nebo u zákazníka

Cena: Podle rozsahu vzdělávacích aktivit Kč

Celkovou částku Podle rozsahu vzdělávacích aktivit Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 00

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 0:00 hod. 15.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců