úvodní » KATALOG » Oceňování nemovitostí » Oceňování nemovitostí - Plzeň


Oceňování nemovitostí - Plzeň

Akreditace MŠMT č.j. 4953/2016-1/125

Dům  techniky  Plzeň spol. s r. o.  uspořádá rekvalifikační kurz pro absolventy středních a vysokých škol. Kurz Oceňování nemovitostí je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi kurzu si mohou  zažádat  o  živnostenský  list  a  po  splnění  podmínek  Krajského  soudu  o  jmenování soudním znalcem (dle platné legislativy).

V průběhu studia obdrží účastníci "Úplné znění zákonů" a software na oceňování nemovitostí

v ceně  4 500,- Kč zdarma.

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.  Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:
na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců.

Účastníci kurzu získají jako bonus rekvalifikační osvědčení na profesi "OBCHODNÍK S REALITAMI" podle Národní soustavy kvalifikací.

Přednášející

Přednášet budou soudní znalci, právníci, odborníci a specialisté na danou problematiku, odborně způsobilí pracovníci.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz  

Určeno

Kurz je určen pro:  současné i budoucí znalce a odhadce, pracovníky státní správy (MÚ, OÚ, FÚ, PÚ, KÚ, SÚ apod.), správce konkurzní podstaty, likvidátory, daňové poradce-bankovní úvěráře a revizory, privatizátory  MÚ, realitní a poradenské kanceláře, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.

Osnova

Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (od 13.00 – 18.00 hod. vždy ve čtvrtek).  Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Organizační pokyny

Podmínky přijetí ke studiu:   

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem,  nejpozději však do 31.7.2018.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí  po  semestrech,  vždy  před  zahájením.  První  splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky Plzeň spol.  s r.o.,  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do 31.8.2018.  

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň.

Zahájení kurzu: 18.10.2018 (čtvrtek) ve 13.00 hod.

Termín

13:00 hod. 18.10.2018
Rozsah akce: čtyřsemestrální kurz
Typ akce Rekvalifikace
Číslo akce: 10 60
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň
Odborný garant: Ing. Antonín Randa, soudní znalec
Cena: 36 000,- Kč
Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)
Vstupní požadavky: SŠ, VŠ

Závazná přihláška

Oceňování nemovitostí - Plzeň

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň

Cena: 36 000,- Kč

Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)

Celkovou částku 36 000,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 60

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 13:00 hod. 18.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Oceňování nemovitostí