úvodní » KATALOG » Oceňování nemovitostí » Oceňování nemovitostí - České Budějovice


Oceňování nemovitostí - České Budějovice

Akreditace MŠMT č.j. 4953/2016-1/125

Dům  techniky  Plzeň spol. s r.o. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice, uspořádá rekvalifikační kurz pro absolventy středních a vysokých škol. Kurz Oceňování nemovitostí je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi kurzu si mohou zažádat o živnostenský list, po splnění požadavků Krajského soudu o jmenování soudním znalcem (dle platné legislativy).

V průběhu studia obdrží účastníci "Úplné znění zákonů" a software na  oceňování  nemovitostí 

v ceně 4 500,- Kč zdarma.

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:
Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců.

Účastníci kurzu získají jako bonus rekvalifikační osvědčení na profesi "OBCHODNÍK S REALITAMI" podle Národní soustavy kvalifikací v ceně 15 800,- Kč.

Přednášející

Přednášet budou soudní znalci, právníci, zaměstnanci katastrálního úřadu, stavebního úřadu, odborníci a specialisté na danou problematiku, odborně způsobilí pracovníci.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro:  současné i budoucí znalce a odhadce, pracovníky státní správy (MÚ, OÚ, FÚ, PÚ, KÚ, SÚ apod.), správce konkurzní podstaty, likvidátory, daňové poradce-bankovní úvěráře a revizory, privatizátory  MÚ, realitní a poradenské kanceláře, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.

Osnova

Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (8x za semestr) od 13.00 do 18.00 hod. (vždy v úterý)Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci na kurzy: Oceňování nemovitostí a Obchodník s realitami. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Organizační pokyny

Podmínky přijetí ke studiu:   

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem, nejpozději však do 28.2.2019.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí po semestrech, vždy před zahájením. První splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky   Plzeň spol.  s r. o.  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do 5.3.2019.  

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků , 303 40 Plzeň.

Zahájení kurzu: 5.3.2019 (úterý) ve 13.00 hod.

Termín

13:00 hod. 05.03.2019
Rozsah akce: čtyřsemestrální kurz
Typ akce Rekvalifikace
Číslo akce: 10 61
Místo konání: Střední průmyslová škola stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice
Odborný garant: Ing. Antonín Randa, soudní znalec
Cena: 36 000,- Kč
Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)
Vstupní požadavky: SŠ, VŠ

Závazná přihláška

Oceňování nemovitostí - České Budějovice

Místo konání: Střední průmyslová škola stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice

Cena: 36 000,- Kč

Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)

Celkovou částku 36 000,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 61

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 13:00 hod. 05.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Oceňování nemovitostí