úvodní » KATALOG » Oceňování nemovitostí » Oceňování nemovitostí - České Budějovice


Oceňování nemovitostí - České Budějovice

Akreditace MŠMT č.j. 2467/2019-1/26

Dům  techniky  Plzeň spol. s r.o. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice, uspořádá rekvalifikační kurz pro absolventy středních a vysokých škol. Kurz Oceňování nemovitostí je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi kurzu si mohou zažádat o živnostenský list, po splnění požadavků Krajského soudu o jmenování soudním znalcem (dle platné legislativy).

V průběhu studia obdrží účastníci "Úplné znění zákonů" a software na  oceňování  nemovitostí 

v ceně 4 500,- Kč zdarma.

Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:
Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců.

Účastníci kurzu získají rovněž rekvalifikační osvědčení na profesi "OBCHODNÍK S REALITAMI" podle Národní soustavy kvalifikací v ceně 15 800,- Kč (zkouška obchodníka s realitami není v ceně).

Přednášející

Přednášet budou soudní znalci, právníci, zaměstnanci katastrálního úřadu, stavebního úřadu, odborníci a specialisté na danou problematiku, odborně způsobilí pracovníci.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro:  současné i budoucí znalce a odhadce, pracovníky státní správy (MÚ, OÚ, FÚ, PÚ, KÚ, SÚ apod.), správce konkurzní podstaty, likvidátory, daňové poradce-bankovní úvěráře a revizory, privatizátory  MÚ, realitní a poradenské kanceláře, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.

Osnova

Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (8x za semestr) od 13.00 do 18.00 hod. (vždy ve čtvrtek)Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci na kurzy: Oceňování nemovitostí a Obchodník s realitami. Program kurzu obdržíte při zahájení.

Organizační pokyny

Podmínky přijetí ke studiu:   

1. Zaslat   pořadateli   úplně a pravdivě   vyplněnou   přihlášku   obratem, nejpozději však do 30.10.2019.

2. Uhradit  účastnický   poplatek  za  celý kurz  v částce 36 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na čtyři splátky (4 x 9 000,- Kč), které se platí po semestrech, vždy před zahájením. První splátku 9 000,- Kč uhraďte  složenkou nebo bankovním  převodem  na  účet  Domu  techniky   Plzeň spol.  s r. o.  číslo 71209311/0100  u  Komerční  banky Plzeň - město do 30.11.2019.  

3. Závazné přihlášky zašlete na adresu:  Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků , 303 40 Plzeň.

Zahájení kurzu: 5.3.2020 (čtvrtek) ve 13.00 hod.

Termín

13:00 hod. 05.03.2020
Rozsah akce: čtyřsemestrální kurz
Typ akce Rekvalifikace
Číslo akce: 10 61
Místo konání: Střední průmyslová škola stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice
Odborný garant: Ing. Antonín Randa, soudní znalec
Cena: 36 000,- Kč
Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)
Vstupní požadavky: SŠ, VŠ

Závazná přihláška

Oceňování nemovitostí - České Budějovice

Místo konání: Střední průmyslová škola stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice

Cena: 36 000,- Kč

Poznámka k ceně: Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech (4 x 9 000,- Kč)

Celkovou částku 36 000,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 61

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 13:00 hod. 05.03.2020

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Oceňování nemovitostí